Выбрать другой номерВ номере:

Мир университета
Интервью с ректором
Правила приема
Умови вступу до ОНУ
Личность
FM-новости
"Одеський університет"
Адреса редакції:
Одеса, вул. Щепкіна, 12,
4-й поверх, к. 42,
тел.: 23-84-13


Умови вступу до ОНУ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
   
до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2007 році

   
1. ПРИЙОМ ЗАЯВ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

    1.1. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
    1.2. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
    На перший і наступні курси можуть прийматися особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.
    Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", мають право вступати на перший або відповідний старший курс ОНУ, зокрема на місця державного замовлення, для продовження у встановленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами та за умови наявності угоди між ОНУ та іншими вузами I–II рівнів акредитації. Усі інші особи, які мають ОКР “молодший спеціаліст”, вступають на І курс.
    Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", мають право вступу до ОНУ для продовження освіти за освітньо-професійними програмами "спеціаліст" та "магістр", зокрема на місця держзамовлення, за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Перелік спеціальностей та вступних випробувань наведено у додатку.
    Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за умови вступу на відповідний напрям підготовки.
    Особи мають право одночасного вступу до декількох вищих навчальних закладів (подання документів, участь у вступних випробуваннях та зарахуванні) на конкурсній основі, зокрема на місця державного замовлення.
    1.3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р., № 136, "Про навчання іноземних громадян в Україні" та від 05.08.1998 р., № 1238, "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указом Президента України від 25.03.1994 р., № 112/94, "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації".
    Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України у межах обсягів державного замовлення.
    Іноземні громадяни українського походження користуються тими ж правами, що і громадяни України, якщо вони: отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств (при вступі на спеціальності "українська мова і література", "видавнича справа та редагування", "журналістика", "історія", "соціологія", "мистецтво"); були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, іспит з яких визначено профілюючим для вступу на обрану абітурієнтом спеціальність.
    1.4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання, стану здоров’я та інших обставин.
    Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
    Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.
    1.5.Прийом до університету проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р., № 65.
    Прийом до ОНУ здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; магістр.
    1.6.Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах проводиться:
    – за рахунок коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
    – за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
    – за рахунок коштів юридичних осіб,
    – за рахунок коштів фізичних осіб.
    Обсяги прийому на перший курс ОНУ на підставі заяви вступника за результатами складання вступних випробувань відповідно до встановленої університету квоти.
    1.7.Цільовий прийом організується відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (у редакції Закону України від 19.12.1991 р. із змінами та доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р., № 1159, "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами).
    Місця для цільового прийому виділяються рішенням Приймальної комісії у межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не перевищує 25 % державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).
    1.8. Прийом документів від абітурієнтів для вступу в університет на всі спеціальності й форми навчання проводиться в такі терміни:
   – за освітньо-професійною програмою бакалавра – з 8 червня по 8 липня. Додатковий прийом на вакантні місця (на контрактну форму навчання) проводиться з 1 по 20 серпня;
   – за освітньо-професійними програмами спеціаліста й магістра – з 23 по 31 липня.
   
Термін прийому документів та вступних випробувань за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста та перелік спеціальностей наведено у додатку.
    Терміни додаткових прийомів до інституту інноваційної та післядипломної освіти для перепідготовки та підвищення кваліфікації визначаються окремим рішенням Приймальної комісії.
    Вступники подають особисто:
    1. Заяву, в якій вказують напрям підготовки (обрану спеціальність), форму навчання, а також за рахунок яких коштів бажають навчатись (за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних / фізичних осіб).
    2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію.
    3. Документ Українського центру оцінювання якості освіти поточного року – сертифікат (оригінал або завірену копію) – за бажанням.
    4. Медичну довідку (форма 086-У ) або завірену ксерокопію.
    5. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
    6. Витяг з трудової книжки.
    7. Паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (пред’являють особисто).
    8. Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (пред’являють особисто).
    9. Документи, що дають право на пільги (пред’являють особисто).
    Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька спеціальностей ОНУ, у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до Приймальної комісії обраного ними вищого навчального закладу. Оригінал документа про освіту зберігається у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання.
    Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали усіх документів.
    Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до Приймальної комісії обраного ними вищого навчального закладу, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.
    Громадяни зарубіжних країн додають угоду (контракт) на підготовку з гарантією повної компенсації витрат або цільове направлення.
    Іноземці та громадяни України, які отримали освіту за кордоном і пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язково проходять процедуру нострифікації документів про рівень освіти, в установленому порядку.
    Під час зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати нотаріально завірену ксерокопію документа про освіту державного зразка. 1.9. Особи, які вступають на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р., № 1159, “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”, згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України від 19.12.1991 р. (для осіб, віднесених до ІІІ та ІV категорій).
   
2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

   2.1. Вступні випробування проводяться в такі терміни:
   за освітньо-професійною програмою бакалавра – з 9 по 25 липня;

   за освітньо-професійними програмами спеціаліста і магістра – 2, 3 серпня. Випробування для осіб, які вступають під час додаткових прийомів, проводяться в терміни, що визначаються окремим рішенням Приймальної комісії.
   2.2. Вступники до університету складають такі іспити (у формі тестування):

    ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
   
   – соціологія, політологія – всесвітня історія, українська мова;
   – міжнародні відносини – всесвітня історія, іноземна мова, українська мова.
    
    ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
   
– філософія, культурологія – історія, українська мова.

   ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
   – історія, археологія, етнологія – історія, українська мова.

   ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
   
– англійська мова та література,
    – німецька мова та література,
    – французька мова та література,
    – іспанська мова та література,
    – переклад – базова іноземна мова, базова іноземна мова (тестування-аудіювання), українська мова.
    Прим.: на спеціальність "переклад" складається іспит з англійської мови; на контрактні місця спеціальностей "французька мова та література", "іспанська мова та література" абітурієнти мають право складати іспити з небазової іноземної мови. 
  
    ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
   
– українська мова та література – українська мова, українська література, українська мова (правопис);
    – російська мова і література – російська мова, російська література, українська мова (правопис);   
    – болгарська мова і література – українська (російська, болгарська) мова і література – за вибором абітурієнта; українська мова (правопис); 
    – прикладна лінгвістика – українська мова, українська мова (правопис);
    – видавнича справа та редагування, журналістика – українська мова, українська література, українська мова (правопис).

    ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
   
– правознавство – основи правознавства, українська мова;
    – облік і аудит, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – основи економіки, українська мова.
   
    БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
    – біологія, мікробіологія та вірусологія – біологія та хімія, українська мова
   
    ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

    – географія, геологія, гідрогеологія – географія, українська мова.
   
    ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІКИ
    – математика, прикладна математика, механіка, комп’ютерні системи та мережі – математика, українська мова;
    – економічна теорія, міжнародні економічні відносини, менеджмент організацій – математика, іноземна мова, українська мова;
    – психологія – математика, біологія, українська мова.

   
    ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
    – фізика, астрономія – фізика ,українська мова.
   
    ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
    – хімія – хімія, українська мова.

    ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
    (на базі повної середньої освіти)
    – напрям „економіка та підприємництво” – математика, українська мова;
    – соціальна робота – історія ,українська мова.
    Іспит з профілюючої дисципліни показаний у переліку першим.

    2.3. Вступники, які не атестовані з української мови, складають іспит з російської мови.
    2.4. Випускники, які пройшли зовнішнє тестування та отримали сертифікат, звільняються від вступних іспитів з цих дисциплін за їх бажанням.
    Мінімальна кількість балів, зазначена у документі Українського центру оцінювання якості освіти, що дає право вступнику на участь у конкурсі щодо вступу на напрям підготовки (спеціальність), встановлюється не нижче 40 балів (за 100-бальною рейтинговою шкалою).
    2.5. Звільняються від вступних іспитів і зараховуються до університету учасники міжнародних олімпіад і призери ІV етапу (нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад.
    Зараховуються як профільні такі навчальні предмети:
    – інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на спеціальності: "прикладна математика", "математика", "комп’ютерні системи та мережі";
    – основи економіки – при вступі на напрям підготовки "економіка";
    – екологія – при вступі на напрям підготовки "біологія", "хімія".
    Якщо кількість поданих заяв від призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на певну спеціальність перевищує 50 % від обсягу державного замовлення, доведеного університету на цю спеціальність, вони зараховуються за наслідками співбесіди.
    2.6. Звільняються від вступних іспитів і зараховуються до університету за наслідками співбесіди:
   
а) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.1991 р. із змінами та доповненнями) надане таке право;
    б) призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит із дисципліни, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів;
    в) призери IV етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та олімпіад із спеціальних дисциплін учнів випускних курсів професійних навчально-виховних закладів за умови, що вони вступають на відповідну спеціальність;
    г) випускники старшої школи (загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю, або закінчили вищий навчальний заклад 1-го та 2-го рівнів акредитації (на базі 8-9 класів) з дипломом з відзнакою за умови, що вони вступають на спеціальність “механіка” до Інституту математики, економіки та механіки, на фізичний, історичний та геолого-географічний факультети;
    д) призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, призери III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та олімпіад із спеціальних дисциплін учнів випускних курсів професійно-технічних закладів (в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві та Севастополі – міських) за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з дисципліни, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів, та за умови, що вони вступають на фізичний, хімічний, історичний та геолого-географічний факультети;
    е) цьогорічні випускники коледжів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі університету і мають з університетом відповідні угоди, за умови, що вони мають у документі про загальну середню освіту оцінки “7”–“12”, а також рекомендацію педагогічної ради середнього навчального закладу (рекомендація педради для Інституту математики, економіки та механіки дійсна на спеціальності "математика", "прикладна математика", "механіка", "комп’ютерні системи та мережі" );
    є) особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню. При прийомі на старші курси співбесіда проводиться за фахом;
    Якщо за наслідками співбесіди вступники не рекомендовані до зарахування в університет, вони складають всі іспити;
    ж) особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста), за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню. При цьому співбесіда проводиться за програмою державного іспиту.
    Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в ОНУ в поточному навчальному році, зараховуються для продовження навчання за рекомендацією Державних екзаменаційних комісій.
    Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямком підготовки в ОНУ в поточному році, але не отримали рекомендацію ДЕК, а також у попередні роки або в іншому навчальному закладі зараховуються до ОНУ на вакантні місця.
    Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста в ОНУ або в іншому навчальному закладі, зараховуються до ОНУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних (юридичних) осіб.
    Особи, які мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), зараховуються до інституту інноваційної та післядипломної освіти для перепідготовки або підвищення кваліфікації на підставі вступних випробувань (співбесіда).
    Якщо такі вступники не пройшли співбесіду, вони позбавляються права зарахування до університету.
    2.7. Випускники старшої школи (загальна середня освіта), які нагороджені золотою (срібною) медаллю або закінчили вищий навчальний заклад 1-го та 2-го рівнів акредитації (на базі 8–9 класів) з дипломом з відзнакою, за умови, що вони вступають на спеціальності: філософія, українська, російська, болгарська мови та літератури, біологія, мікробіологія та вірусологія, хімія – складають один іспит з профілюючої дисципліни (у переліку вступних іспитів показаний першим).
    Призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт членів МАН України, призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та олімпіад із спеціальних дисциплін учнів випускних курсів професійно-технічних закладів (в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві та Севастополі – міських) за умови, що вони вступають на спеціальності: філософія, українська, російська, болгарська мови та літератури, біологія, мікробіологія та вірусологія, – складають один іспит з профілюючої дисципліни (у переліку вступних іспитів показаний першим).
    Якщо зазначені вступники не отримали відмінної оцінки, вони складають подальші іспити і беруть участь у загальному конкурсі.
    Дія пункту 2.7. не поширюється на вступників до факультету романо-германської філології, економіко-правового факультету, інституту соціальних наук, інституту математики, економіки та механіки, філологічного факультету (спеціальності "прикладна лінгвістика", "видавнича справа та редагування", "журналістика"), а також на спеціальність "культурологія" філософського факультету.
    Дія пунктів 2.5., 2.6. (підпункти "б", "в", "д", "е") і пункту 2.7. поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад (проводилися Міністерством освіти України), які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2006/2007 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів, – при вступі до університету на базі повної загальної середньої освіти.
   
2.8. Якщо кількість поданих заяв від призерів: ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, ІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт членів МАН України, а також випускників старшої школи (загальна середня освіта), які нагороджені золотою (срібною) медаллю або закінчили вищий навчальний заклад 1-го та 2-го рівнів акредитації (на базі 8–9 класів) з дипломом з відзнакою – з базових дисциплін на відповідну спеціальність – перевищує 40 % від обсягу державного замовлення, вони складають усі випробування.
    2.9. Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. № 588, випускники гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі університету і мають з університетом відповідні угоди, за бажанням випускників суміщають державну підсумкову атестацію в школі з вступними іспитами, якщо в ній беруть участь члени предметних комісій університету.
    Випускники гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, які брали участь у написанні рейтингових робіт на спеціальності Інституту математики, економіки та механіки, з набраними балами можуть брати участь у загальному конкурсі.
    2.10. Допуск до участі у конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування дозволяється рішенням Приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань.
    2.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, які одержали незадовільну оцінку, а також ті, які забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
    2.12. Оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях проводиться за 100-процентною (у процентах від максимальної кількості “сирих” балів) рейтинговою системою:
   
Рейтингова система (%) Оцінка
< 31 "незадовільно"
31 - 60 "задовільно"
61 - 89 "добре"
90 - 100 "відмінно"
3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

   3.1. Зарахування до університету проводиться на конкурсній основі.
Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом відповідно до кількості набраних балів. Конкурсний відбір проводиться окремо з кожної спеціальності й форми навчання на основі загальної кількості балів, набраних абітурієнтами під час вступних іспитів.
   3.2. Відповідно до чинного законодавства України поза конкурсом до університету
при одержанні вступних позитивних оцінок (від 31 до 100 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) зараховуються:
   а) особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (в редакції від 22.10.1993 р. зі змінами та доповненнями) надане таке право;
   б) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків (відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 р., № 157);
   в) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
   г) інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
   д) особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.1991 р. зі змінами та доповненнями) надане таке право;
   е) випускники підготовчого відділення, які успішно склали випускні іспити та вступають на контрактні місця (місця, підготовка на яких фінансується за рахунок фізичних і юридичних осіб).
   3.3. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р., № 1159, "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості". Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, беруть участь у конкурсі на загальних засадах.
   3.4. Випускники підготовчого відділення, які успішно склали випускні іспити та які вступають на місця за державним замовленням, беруть участь у загальному конкурсі.
   3.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія університету розглядає питання про можливість зарахування на 1-й курс понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.
   3.6. При однаковій сумі балів вступників спочатку зараховуються особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" в редакції від 21.03.1991 р. зі змінами та доповненнями надане таке право; особи, яким надане таке право відповідно до Указу президента України від 21.02.2002 р., № 157, "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"; особи, які відслужили строкову військову службу або службу за контрактом і мають позитивні характеристики від командування військових частин; випускники підготовчого відділення ОНУ; особи, нагороджені золотою (срібною) медаллю, або особи, які мають диплом з відзнакою; нагороджені похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, іспити з яких складаються при вступі на дану спеціальність; особи, що мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю; особи, що мають більш високу оцінку з профілюючого іспиту.
   3.7. На навчання без відриву від виробництва за фахом спочатку проводиться зарахування за конкурсом:
   а) осіб, що мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю (при цьому враховується стаж роботи не менше 1 року);
   б) випускників підготовчого відділення;
   в) військовослужбовців, звільнених до запасу протягом трьох останніх років;
   г) випускників вищих навчальних закладів 1-го та 2-го рівнів акредитації, що вступають на споріднені спеціальності.
   Для інших осіб рішенням Приймальної комісії виділяється до 10 % від загальної кількості місць.
   3.8. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними угодами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України у межах обсягів державного замовлення.
   3.9. Особи, які не пройшли за конкурсом до вищого навчального закладу, можуть брати участь з набраними балами в конкурсі до інших навчальних закладів відповідного рівня акредитації за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.
   3.10. Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора ОНУ. Усі питання, пов’язані зі зміною екзаменаційних оцінок, вирішує Приймальна комісія на підставі рішення апеляційної комісії.
   Письмові заяви до апеляційної комісії мають подаватися в день оголошення оцінки іспиту або не пізніше наступного робочого дня.
   3.11. Зарахування до університету проводиться:
   
а) за освітньо-професійною програмою бакалавра:
   - на денну і заочну форму навчання на місця за державним замовленням – до 1 серпня;
   - на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, – до 30 серпня;
   - на заочну форму навчання Інституту інноваційної та післядипломної освіти – по мірі набору академічних груп;
   б) за освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста – не пізніше 10 серпня, спеціаліста й магістра – не пізніше 5 серпня.
   Зарахування осіб, які вступають під час додаткових прийомів, проводиться в терміни, що визначаються окремим рішенням Приймальної комісії, але не пізніше 30 серпня.
   3.12. Абітурієнти, які були зараховані на 1-й курс, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні іспити до ОНУ або до іншого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
   3.13. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішує Приймальна комісія.

Інформаційний портал.
© 2004—2008 Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
Всі права захищені. Розробка та підтримка: ОНУ ВКТ