бесплатный план

Положення

                                                                                                          Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і

науки України

від 13.12.2005 р. № 716

                                                                                    

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Всеукраїнську студентську олімпіаду

1. Загальні положення

a

1.1. Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду ( далі - Положення) розроблене у відповідності з Законом України "Про вищу освіту" та іншими нормативними актами, які регулюють організацію науково-дослідної роботи студентів.

1.2. Положення регламентує організацію та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (далі - Олімпіада) у вищих навчальних закладах України, незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

1.4. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання студентів з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки.

Олімпіада з напряму, спеціальності - це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів згідно з Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних країн. Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення зазначеної Всеукраїнської студентської олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює Всеукраїнський організаційний комітет, персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України, який очолює один із заступників Міністра освіти і науки України.

2.2. Всеукраїнський організаційний комітет:

- забезпечує організацію та проведення Олімпіади;

- розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення Олімпіади;

- забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними та методичними матеріалами;

- аналізує та контролює хід проведення Олімпіади на всіх її етапах;

- надає оперативну практичну допомогу вищим навчальним закла­дам в організації Олімпіади, виданні методичних рекомендацій та завдань з відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності;

- підводить підсумки Олімпіади;

- здійснює нагородження переможців;

- готує інформацію про проведення Олімпіади для узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення навчального процесу вищими навчальними закладами, відповідними департаментами Міністерства освіти і науки України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

2.3. Відпо­ві­даль­­­­ність за організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади покладається на Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

2.4. Олімпіада проводиться у два етапи.

2.5. Для організації та проведення I та II етапів Олімпіади у вищих навчальних закладах, де вони проводяться, створюються організаційні комітети, журі, мандатна та апеляційні комісії.

2.6. I етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, напряму, спеціальності за вибором вищого навчального закладу серед студентів, які в ньому навчаються.

2.7. II етап Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності проводиться у базових вищих навчальних закладах, перелік яких затверджується відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

2.8. Базовий вищий навчальний заклад з проведення II етапу Олімпіади призначається терміном на 3 роки. Після закінчення зазначеного терміну базовий вищий навчальний заклад надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за підсумками проведених олімпіад.

2.9. II етап Олімпіади проводиться з навчальної дисципліни, напряму, спеціальності, за якими здійснюється підготовка студентів не менш ніж у 5 вищих навчальних закладах України. Кількість студентів, які беруть участь в Олімпіаді повинна бути не меншою ніж 15 осіб в рівній кількості від кожного вищого навчального закладу.

2.10. У Всеукраїнських студентських олімпіадах, за погодженням з оргкомітетами базових вищих навчальних закладів, можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів I, II рівнів акредитації.

2.11. Учасники Олімпіади отримують та дають відповіді на олімпіадні завдання державною мовою та мовами національних меншин.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

3.1. I та II етапи Всеукраїнської студентської олімпіади складаються з турів. Кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, круглі столи, конференції тощо) на кожному етапі визначають оргкомітети.

3.2. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.2.1. I етап Олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності проводиться з 20 грудня по15 березня поточного навчального року.

3.2.2. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади, склад оргкомітету та журі у кожному вищому навчальному закладі реґламентуються відповідним наказом ректора.

3.2.3. Після підведення підсумків I етапу Олімпіади оргкомітет за поданням журі визначає переможців і рекомендує їх для участі в II етапі. Підставою для участі студента у II етапі Олімпіади вважається заповнена оргкомітетом анкета на кожного учасника окремо (додаток 1).

3.2.4. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базового вищого навчального закладу до 1 квітня.

3.2.5. Ректори вищих навчальних закладів забезпечують участь переможців I етапу у II етапі та надсилають інформацію про проведення кожного з етапів Олімпіади Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України до 15 червня (додаток 2).

3.3. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.3.1. Умови і порядок проведення II етапу Олімпіади, склад оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу.

3.3.2. II етап Олімпіади проводиться в квітні-травні поточного навчального року між переможцями I етапу. Конкретний термін проведення II етапу Олімпіади визначається оргкомітетами базових вищих навчальних закла­дів і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

3.3.3. Базовий вищий навчальний заклад надсилає вищим навчальним закладам, студенти яких братимуть участь у II етапі Олімпіади:

- листи запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади з відповідної навчальної дисципліни чи спеціальності (до 15 лютого);

- інформацію про результати Олімпіади (додаток 3, форма 3);

- завдання та рекомендації щодо вдосконалення навчального проце­су з відповідних спеціальностей.

3.3.4. Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає Науково-методичному центру вищої освіти до 15 червня поточного року звіт про проведення II етапу Олімпіади (додаток 3).

3.3.5. Довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади надсилаються 1 раз після закінчення 3-х річного терміну проведення олімпіад (додаток 4). При підготовці довідки-подання чітко додержуватись наказів Міністерства освіти і науки України "Про відзначення Почесною грамотою"

від 03.02 2003 р. № 46 та "Про відзначення знаком "Відмінник освіти"

від 03.02. 2003р. № 47.

У разі, коли звіт подається невчасно або не відповідає вимогам цього Положення, результати проведення відповідної Олімпіади Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

4. ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ

4.1. До складу оргкомітету I етапу Олімпіади входять досвідчені педагогічні, науково-педагогічні працівники, представники профспілок. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів вищого навчального закладу.

4.2. До складу оргкомітету II етапу Олімпіади входять провідні науково-педагогічні працівники, вчені, представники профспілок базового вищого навчального закладу, галузевих установ, підприємств тощо. Головою оргкомітету призначається ректор чи один з проректорів базового вищого навчального закладу і затверджується відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

4.3. Оргкомітети I та II етапів Олімпіади:

 - проводять організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади;

- визначають і забезпечують порядок проведення Олімпіади;

- готують документацію для проведення Олімпіади (програму, методичні рекомендації, листи, бланки протоколів тощо).

- за поданням журі, визначають переможців Олімпіади. Прізвище, ім’я, по батькові переможців, назва вищого навчального закладу, в якому вони навчаються подаються державною мовою, без скорочень;

- складають звіт про проведення Олімпіади;

- готують довідки-подання на активних організаторів Олімпіади;

- сприяють висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

5. ЖУРІ ОЛІМПІАДИ

5.1. До складу журі I етапу Олімпіади входять провідні педагогічні, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.

5.2. До складу журі II етапу Олімпіади, крім провідних науково-педагогічних працівників базового вищого навчального закладу, входять члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо.

5.2.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості студентів, які беруть участь у відповідній олімпіаді.

5.2.2. Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі.

5.3. Журі:

5.3.1. Розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання.

5.3.2. Перевіряє роботи учасників Олімпіади.

5.3.3. Аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

5.3.4. Готує подання оргкомітету про нагородження переможців Олімпіади.

5.3.5.Готує рекомендації та передає пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, напрямів, спеціальностей Науково-методичному центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

5.3.6. Готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

5.4. До складу апеляційної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія оперативно розглядає суперечні питання, пов’язані з оцінкою виконання олімпіадних завдань та виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

5.5. До складу мандатної комісії входять представники базового вищого навчального закладу та громадських організацій. Мандатна комісія проводить реєстрацію учасників Олімпіади, перевіряє повноваження учасників, проводить шифрування та дешифрування робіт учасників.

6. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ

6.1. У I етапі Олімпіади беруть участь студенти вищих навчальних закладів.

6.2. У II етапі Олімпіади беруть участь студенти, які стали переможцями I етапу Олімпіади. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет базового вищого навчального закладу.

6.3. Студенти можуть брати участь у кількох Олімпіадах.

6.4. До підведення остаточних підсумків учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними завдань.

6.5. Учасники II етапу Олімпіади, крім надісланої оргкомітетом до базового вищого навчального закладу анкети, повинні мати при собі студентський квиток та паспорт.

7. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ

7.1. Переможцями відповідного етапу Олімпіади вважаються студенти, нагороджені дипломами I ступеня - перше місце, II ступеня - друге місце та III ступеня - третє місце.

7.2. Переможців Олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей визначають в особистому заліку.

7.3. Переможці I етапу визначаються відповідним оргкомітетом на підставі рекомендацій журі та затверджуються наказом ректора.

7.4. Переможці II етапу визначаються оргкомітетом базового вищого навчального закладу на підставі рекомендацій журі та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

7.5. Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов’язкових турах Олімпіади.

7.6. Дипломом переможця не може бути нагороджений учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах Олімпіади, набрав менше ніж 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, яка дорівнює -100%.

7.7. Дипломом I, II та III ступенів нагороджуються лише по одному учаснику. У разі, коли однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур. Якщо в олімпіаді беруть участь більше 80 учасників і вона проводиться для різних груп вищих навчальних закладів, переможці визначаються по кожній групі (завдання готуються, обоє’язково, для кожної групи окремо).

7.8. Переможці I етапу Олімпіади заохочуються ректорами вищих навчальних закладів (дипломами, цінними подарунками, грошовими преміями, туристичними путівками тощо) та можуть звільнятися від складання екзамену чи заліку з відповідних навчальних дисциплін.

7.9. Переможці II етапу Олімпіади нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

7.10. На підставі рекомендацій оргкомітетів II етапу Олімпіади за оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними дипломами Міністерства освіти і науки України.

7.11. Переможці II етапу Олімпіади, які посіли перше місце, мають право на:

- участь у міжнародній студентській олімпіаді (якщо така проводиться);

- звільнення від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності;

- переваги при направленні на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

- переваги при зарахуванні до магістратури для навчання за державним замовленням;

- отримання рекомендації при вступі до аспірантури, ординатури ;

- надання надбавки до стипендії протягом дванадцяти місяців;

- переведення на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

- відповідний запис у додатку до диплому.

7.12. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

7.13. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

8. ФінансУВАННЯ ОлімпіадИ

8.1. Проведення Олімпіади фінансується Міністерством освіти і науки України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

8.2. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження студентів для участі у II етапі змагань здійснюються вищими навчальними закладами, в яких вони навчаються.

8.3. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється базовими вищими навчальними закладами.

8.4. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснюють Міністерство освіти і науки України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

8.5. За працівниками установ, вищих навчальних закладів, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

8.6. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці олімпіадних завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

- підготовка завдань для учасників другого етапу Олімпіади - до 50 годин на весь колектив;

- перевірка завдання одного учасника - 0,33 години кожному викладачеві (не більше трьох викладачів);

- робота відповідального секретаря оргкомітету базового вищого навчального закладу - до 30 годин.

Додаток 1

                                                                       до п.3.2.3 Положення про Всеукраїнську

студентську олімпіаду

                                                                      

А Н К Е Т А

учасника II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _______________________________

________________________________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _____________________

________________________________________________________________

Факультет, курс __________________________________________________

Результати участі у науковій роботі __________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який читав дану навчальну дисципліну або спеціальність і підготував студента до участі в олімпіаді

___ ________________________________________________________________

                                                                              (за вибором студента)

Рішенням оргкомітету _____________________________________________

                                                            ( назва вищого навчального закладу)

студент/ка/ ______________________________________________________

                                                                                              (прізвище, ініціали)

який/яка/ у I-му етапі олімпіади ____________________________________

                                                                                               (назва олімпіади з навчальної дисципліни _____________________________________________________________

або олімпіади зі спеціальності)

посів/ла/ __________ місце, рекомендується до участі у II-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ____________ ____________________

                                                                                               (підпис) (прізвище, ініціали)

 

Підпис учасника олімпіади ________________

Дата заповнення ________________________

 

 

 


Додаток 3

                                                до п.п.3.3.3, 3.3.4 Положення про Всеукраїнську

 студентську олімпіаду

З В І Т

про проведення II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

________________________________________________________

(назва олімпіади з навчальної дисципліни або олімпіади зі спеціальності)

проведеного ________ в ___________________________________

 (дата) (назва вищого навчального закладу)

1. Організація II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:

1.1. Хід проведення олімпіади.

1.2. Склад та робота журі, мандатної та апеляційної комісій.

1.3. Новації в організації та проведенні студентської олімпіади.

2. Результати проведення II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

2.1. Аналіз підготовки студентів до олімпіади.

2.2. Конкурсні завдання.

2.3. Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, питань, недостатньо засвоєних студентами.

2.4. Пропозиції щодо покращання організації та проведення студентських олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.

3. Додатки:

3.1. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення II-го етапу олімпіади.

3.2. Список учасників олімпіади (форма 1,1а).

3.3. Результати переможців II-го етапу олімпіади у 2 екз. (форма 2).

3.4. Результати участі в олімпіаді кожного студента (форма 3).

3.5 Пропозиції щодо нагородження активних організаторів олімпіади (форма 4).

3.6. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (запрошення, програми, методичні рекомендації, матеріали преси, радіо, телебачення тощо).

______________

Примітка. Дані по пунктах 2.3., 3.4. розсилаються оргкомітетами у вищі навчальні заклади, студенти яких брали участь у II етапі олімпіади.

Дані по пунктах 3.2., 3.3. (форма 1, 1а,2) надсилаються додатково на дискеті.

Форма 1

СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю)

Повна наз-ва вищого навчального закладу

Курс

Факультет

Кількість балів

Місце в особисто­му заліку

1

2

3

4

5

6

7

Голова оргкомітету __________ ______________________________

                               (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

Голова журі __________ ______________________________

                               (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

Форма 1а

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

№№ п/п

Кількість учасників олімпіади

від кожного вищого навчального закладу

Повна назва вищого навчального закладу

1

2

3

Голова оргкомітету __________ ______________________________

                               (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

Голова журі __________ ______________________________

                               (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

                                                                                                                                             Форма 2

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з __________________________________________

 (назва олімпіади з навчальної дисципліни або олімпіади зі спеціальності)

проведеного ________ в _______________________

                                (дата) (назва вищого навчального закладу)

№№

Прізвище, ім’я,

Повна назва

Р е з у л ь т а т и

п/п-

по батькові студента (повністю)

вищого навчального закладу

Бали

Місце

% від максима­льно можли­во­го відсотку

1

2

3

4

5

6

Голова оргкомітету __________ ______________________________

                 (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

Голова журі __________ ______________________________

 (підпис) (прізвище, ініціали, звання)

_________________________ М.П.

 (дата)                                                   

                                                                                                                                

Форма 3

                                                                                  Ректору ______________________

                                                                                                           (вищий навчальний заклад)

Оргкомітет II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з розділу ____________________________________ повідомляє, що студент Вашого навчального закладу _______________________ посів(ла) ____ місце з ________                                       (прізвище, ініціали)

можливих, а по групі __________________ вищих навчальних закладів _________ місце з ____________ можливих.

Голова оргкомітету

базового вищого

навчального закладу _________ _________________________

 (підпис) (прізвище, ініціали)

                                                                                 


Додаток 4

                                                                                  до п. 3.3.4 Положення про Всеукраїнську

студентську олімпіаду

                                               ___________________________________________

                                                 (Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби ______________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Стать ____________________ 5. Національність _______________________________

6. Освіта ____________ 7. Наукова ступінь, вчене звання _________________________

___________________________________________________________________________

8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження _______________________

____________________________________________________________________________

9. Домашня адреса ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Загальний стаж роботи _____________________________________________________

Стаж роботи у даному колективі _______________________________________________

11. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг в галузі освіти та науки України нагородженого_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Кандидатура ___________________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу ________________________________________________________

                                                                       (найменування підприємства, установи,

____________________________________________________________________________

організації тощо, дата обговорення, № протоколу)

Представляється до __________________________________________________________

                                                                                  (вид нагороди)

Керівник підприємства,                              Голова ради

установи, організації ____________ (зборів) колективу __________

                                    ( ) ( )

М.П.

___________________ 20___ рокуУкраiнська версiя |
ПОШУК ПО САЙТУ
ПОШТА
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
День відкритих дверей
П'ятниця, Січень 25
ПОГОДА В ОДЕСІ
ВІДПРАВКА SMSПЕРЕКЛАД ON-LINE

c »