бесплатный план

Положення про „Центр інформаційних технологій”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Це положення визначає статус і регламентує нормативно-правові і економічні засади діяльності „Центру інформаційних технологій”, що створено на підставі рішення Вченої ради від 18.11.2008 р. (протокол № 3) наказом Ректора по Одеському національному університету імені І.І. Мечникова (далі Університет) № 51-02 від 10.12.2008 р. у відповідності зі Статутом Університету.
  2. Центр інформаційних технологій (далі Центр) є структурним підрозділом Університету.
  3. Центр створено з метою проведення єдиної політики в області інформатизації учбового процесу, наукових досліджень і систем управління Університетом, розробки, впровадження та супроводження в Університеті нових інформаційно-комунікаційних технологій.
  4. Центр очолює начальник, що підпорядковується безпосередньо помічнику ректора з комп’ютерних та інформаційних технологій. Начальник Центру призначається на посаду та звільняється з посади Ректором Університету за пропозицією помічника ректора з КІТ в порядку, встановленому законодавством України.
  5. Центр в своїй діяльності керується цим Положенням, Статутом Університету, нормативними актами Міністерства освіти та науки України, діючим законодавством.
  6. Центр має бланк та печатку зі своєю назвою.

2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ

  1. Розробка та проведення єдиної технологічної політики з впровадження, використання та супроводження сучасних інформаційних технологій в Університеті.
  2. Забезпечення розвитку та функціонування корпоративної мережі Університету та необхідних мережевих сервісів.
  3. Центр вирішує задачі інформатизації, у тому числі виконуючи науково-дослідні та інші роботи в області забезпечення інформаційними технологіями та ресурсами учбового процесу, наукової та адміністративно-господарчої діяльності Університету, міжнародної діяльності в області інформаційних технологій та ресурсів.

3. ФУНКЦІЇ

  1. Формує пропозиції при плануванні кошторису Університету та плану закупівель. Контролює витрати Університету на потреби інформаційних технологій.
  2. Готує пропозиції з впровадження сучасних інформаційних технологій на основі аналізу та вивчення потреб Університету, дає висновки про доцільність придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в підрозділи Університету.
  3. Забезпечує розробку, впровадження та супроводження інформаційних технологій в Університеті. Відповідає за впорядкування доступу до мережі Інтернет, оптимізацію цього процесу в підрозділах Університету, забезпечення такого доступу.
  4. Здійснює технічну експертизу та бере участь в реалізації проектів, пов’язаних з комп’ютеризацією, інформатизацією та дистанційним навчанням, а також придбанням та експлуатацією складних технічних систем.
  5. Контролює процес створення, впровадження та використання в Університеті інформаційних, автоматизованих та інформаційно-обчислювальних систем та мереж.
  6. Забезпечує координацію робіт в області використання апаратних, програмних та телекомунікаційних засобів, організовує та контролює співпрацю з підрозділами Університету та сторонніми організаціями у сфері інформаційних технологій.
  7. Організовує ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ та взаємодію з підрядними організаціями
  8. Сприяє матеріальному відділу здійснювати інвентаризацію засобів обчислювальної техніки, інформаційних систем, програмних засобів та периферійного обладнання, що використовується в підрозділах Університету.
  9. Здійснює контроль за технічною та проектною документацією (технічні завдання та умови) для заходів, поєднаних з використанням ком’ютерної техніки, розробкою та експлуатацією комп’ютерних мереж та систем.
  10. Контролює виконання правил з техніки безпеки при роботі з комп’ютерною та оргтехнікою.
  11. Бере участь в організації процесу навчання співробітників Університету для забезпечення ефективного супроводження нових інформаційних технологій.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для здійснення своїх функцій Центр та його керівник мають право:

 1. Самостійно вирішувати питання, що пов’язані з розподілом функціональних обов’язків у межах Центру, здійснювати підбір та розстановку кадрів.
 2. Запрошувати та отримувати у встановленому порядку від підрозділів Університету інформацію, що є необхідною для діяльності Центру в межах його обов’язків.
 3. Вносити пропозиції Ректору Університету щодо розробки проектів у сфері інформаційних технологій та розпоряджень в межах компетенції Центру.
 4. Організовувати та брати участь у семінарах та конференціях з проблем впровадження сучасних інформаційних технологій.

Центр та його керівник зобов’язані:

 1. Виконувати покладені даним Положення на Центр завдання та функції.
 2. Дотримуватися трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.
 3. Виконувати накази і розпорядження Ректора Університету.

Права та обов’язки співробітників Центру визначається посадовими інструкціями.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.

 1. Структура і штатний розклад Центру затверджується Ректором Університету та Міністерством освіти та науки України.
 2. Співробітники Центру призначаються та звільнюються наказом Ректора Університету з пропозиції начальника Центру та погодженням з помічником ректора з КІТ.
 3. Начальник Центру:
  1. Керує діяльністю Центру та несе особисту відповідальність за її наслідки.
  2. Розподіляє обов’язки між співробітниками Центру в межах їх посадових інструкцій.
  3. Рекомендує у встановленному порядку співробітників Центру до заохочення та до дисциплінарного стягнення.
  4. Відповідає за службову дисципліну співробітників Центру та виконання вимог правил внутрішнього розпорядку.
 4. Посадові обов’язки співробітників Центру визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються Ректором Університету.
 5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюють відповідні служби та підрозділи Університету.
 6. Фахівці в галузі ком’ютерних технологій, які знаходиться в штатах інших підрозділів, зобов’язані дотримуватись вимог та загальної політики, що проводяться Центром з питань комп’ютеризації та інформатизації Університету.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Доповнення та зміни до цього Положення вносяться начальником Центру та затверджуються Ректором Університету. Ліквідація та реорганізація Центру проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Завантажити документУкраiнська версiя |
ПОШУК ПО САЙТУ
ПОШТА


Допомога
САЙТИ ОНУ
ПОГОДА В ОДЕСІ
Яндекс.Погода